Dávní lidé lovili dnes již vyhynulé slony před 12 000 lety

Podle studie Rafaela Labarcy se před tisíci lety dávní lovci a sběrači pravidelně vraceli k jezeru Tagua Tagua v Chile, aby lovili dávné slony a využívali další místní zdroje.

Z oblasti jezera Tagua Tagua ve středním Chile je známo několik archeologických nalezišť, která představují jedny z nejstarších známých lidských sídel v Americe. V této studii Labarca a jeho kolegové informují o nedávném objevu nové lokality nazvané Taguatagua 3, starobylého tábora lovců a sběračů datovaného do pozdního pleistocénu, tedy do období starého 12 440-12 550 let.

Na této lokalitě se nacházejí fosilní pozůstatky gomphothéra, vyhynulého příbuzného slonů. Známky řeznických prací na kostech spolu s kamennými nástroji a dalšími důkazy naznačují, že Taguatagua 3 představuje dočasný tábor, který vznikl kvůli zpracování velké mršiny.

Během krátkého období využívání tábora byly prováděny i další činnosti, včetně zpracování jiných potravin, jak naznačují další zuhelnatělé zbytky rostlin a drobných živočichů, jako jsou žáby a ptáci. Zkamenělá semena kaktusů a skořápky ptačích vajec naznačují, že tento tábor byl obýván zejména v období sucha.

Z této oblasti je dnes známo mnoho podobných lokalit podobného stáří, což naznačuje, že jezero Tagua Tagua bylo v pozdním pleistocénu díky hojným a předvídatelným místním zdrojům pro lidi opakovaným místem lovu a sběru.

Autoři se domnívají, že tato oblast byla klíčovým místem na trasách tehdejších mobilních komunit a že v dočasných táborech mohlo docházet k pravidelným setkáním těchto mobilních skupin. Další výzkum této bohaté archeologické oblasti bude i nadále přinášet poznatky o mobilitě a obživných strategiích raných lidí v Jižní Americe.

„Taguatagua 3 nám pomáhá lépe pochopit, jak se ranní lidé přizpůsobovali rychle se měnícímu prostředí ve středním Chile v době pozdního pleistocénu.“ dodávají autoři.

Zdroj: Phys.org