Vymírání zvířat roste. Změna klimatu ohrožuje mnohem více druhů, než se myslelo

Každý druh je nějakým způsobem závislý na ostatních. Bohužel těmto vztahovým sítím příliš nerozumíme. Aby to změnili, vyvinuli evropští a australští vědci nástroj pro modelování vzájemných vazeb mezi druhy. Model ekologických vztahů ukazuje, že změna klimatu ohrožuje mnohem více druhů, než se dosud předpokládalo. Mnoho druhů schopných přežít v teplejším světě je závislých na jiných, které tyto schopnosti nemají. V důsledku toho budeme svědky koevoluce druhů.

Nový nástroj vyvinutý evropskými a australskými vědci umožňuje modelovat vzájemně provázané úbytky druhů. Výpočty jsou děsivé a ukazují, že kaskádovité vymírání je nevyhnutelné. Do roku 2050 přijde Země o přibližně 10 % živočichů a rostlin a do roku 2100 se tento podíl zvýší na 27 %.

Doktor Giovanni Strona z Helsinské univerzity a profesor Corey Bradshaw z Flindersovy univerzity použili jeden z nejvýkonnějších superpočítačů v Evropě k vytvoření virtuální Země plné stejně virtuálních druhů. Do simulace vědci zahrnuli více než 15 000 trofických sítí – sítí potravních vztahů mezi různými druhy.

Tímto způsobem chtěli předpovědět osud živočichů a rostlin, kteří by mohli zmizet v důsledku klimatických změn a přeměny půdy člověkem. Výsledný nástroj představuje chmurnou předpověď pro biologickou rozmanitost. Nade vší pochybnost se ukazuje, že Země se nachází uprostřed svého šestého masového vymírání (více o tom viz: Začalo šesté masové vymírání druhů – vědci varují).

Výsledky studie byly zveřejněny v časopise Science Advances.

Společné vymírání druhů

V nové studii vědci tvrdí, že dosavadní přístupy k hodnocení vymírání druhů byly ztíženy tím, že nezohledňovaly tzv. ko-vyhynutí, tedy vymírání druhů způsobené vymíráním vzájemně závislých druhů.

„Představte si dravý druh, který v důsledku změny klimatu přichází o svou kořist. Dravec nemá co jíst, a proto vymírá. Nebo si představte parazita, který ztratí svého hostitele v důsledku odlesňování, nebo kvetoucí rostlinu, která ztratí své opylovače v důsledku nadměrného tepla. Každý druh je nějakým způsobem závislý na ostatních,“ říká profesor Bradshaw.

Až dosud vědci nebyli schopni propojit soužití různých druhů v globálním měřítku. Proto nebyli schopni odhadnout, k jakým dalším ztrátám dojde v důsledku koevoluce. Existuje mnoho vynikajících studií o různých aspektech vymírání, například o přímém vlivu klimatických změn a ztráty stanovišť na osud druhů. Tyto studie však nebyly nikdy zkombinovány.

Virtuální Země

Doktor Strona a profesor Bradshaw tento problém vyřešili vytvořením obrovského virtuálního modelu Země. Tento model pak vědci naplnili virtuálními druhy, jejichž vzájemné vztahy jsou dobře známy. Dalším krokem bylo nastavení podmínek uvažovaných v modelu Země podle různých scénářů globálního oteplování až do roku 2100.

„Virtuální“ druhy mohly také kolonizovat nové oblasti a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám. Jejich vyhynutí záviselo na změně klimatu nebo přerušení potravního řetězce.

Ztráta biologické rozmanitosti

Do roku 2100 vymře v důsledku koexistence o více než 30 % více druhů, než odhadují jiní vědci.

‚Ve srovnání s tradičními přístupy k předpovídání vymírání poskytuje náš model podrobný pohled na proměnlivost vzorců druhové rozmanitosti reagujících na klima, využívání půdy a ekologické interakce. Děti, které se dnes narodí a dožijí se 70 let, budou svědky zániku doslova tisíců rostlinných a živočišných druhů, od drobných orchidejí a nejmenšího hmyzu až po zvířata, jako jsou sloni a koaly….. a to vše během jediného lidského života,“ tvrdí profesor Bradshaw.

Pokud nedojde k zásadním změnám ve společnosti, hrozí nám, že přijdeme o mnoho druhů, které dnes známe.

Zdroj: redakce, science.org